در حال بارگذاری ...

هفته پژوهش گرامی باد

هفته پژوهش از 21   آذر  تا 27 آذر

پژوهش  تقاضا محور وتجاری سازی فناوری : زیر بنای تولید واشتغال

تولید علم و تحقیقات ، حیات آینده کشور است .(مقام معظم رهبری )

پژوهش را باور کنیم وبدون پژوهش تصمیم گیری نکنیم .

(مقام معظم رهبری )

باید اهل علم در محیط دانشگاه به تولید علم بانگاه مبتکرانه و سازنده بپردازند . (مقام معظم رهبری )


نظرات کاربران