در حال بارگذاری ...

توجه - تکمیل فرم ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان در سامانه گلستان از تاریخ 328 تا 49

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان از تاریخ 3/28     تا تاریخ  9/  4    در سامانه گلستان  باز می باشد لطفا فقط در این تاریخ ها وارد میز کار خود شوید و ارزشیابی اساتید را تکمیل نمایید . مسئولیت تاخیر در تکمیل آن وهر گونه عواقب ناشی از آن مثل عدم دریافت کارت ورود به  جلسه امتحان با خود دانشجو می باشد .دانشجویان در تکمیل فرمهای ارزشیابی اساتید دقت لازم را مبذول فرمایندو درپایان هر بخش دکمه ثبت ویا تایید را بزنندو سیس حتما کارت ورودبه جلسه را دریافت نمایند . بدون کارت ورود به جلسه امتحان وارد جلسه امتحان نخواهید شد. دانشجویان به اطلاع دوستان خود برسانند.


نظرات کاربران